Föreningens släpvagnar

Släpvagnen i Smedjebacken:

Villaägarföreningen Ludvika – Smedjebackens släpvagn för uthyrning finns nu hos JBA Motor, Nya Ågatan 16 Smedjebacken, tel. 010-177 27 30. Öppet måndag – fredag kl. 10.00 – 17.00 och lördagar kl. 11.00 – 14.00

Vi är glada att Jerry Christiansen och Sebastian Raukola tar hand om uthyrningen av släpvagnar till våra medlemmar.

SMB Bilvårdscentrum slutar med verksamheten vid Flatenbergsvägen efter att fastigheten har sålts till nya ägare med andra framtidsplaner. Vi tackar Ahmad Rafat Al-Jamal för den tid han hjälpt oss med uthyrningen.

Släpvagnarna i Ludvika:

Våra släpvagnar i Ludvika finns hos Mekonomen, Östra Storgatan 5, tel. 0240-333 55. Öppet måndag – torsdag kl 7.00 – 17.00, fredag kl.7.00 – 16.00.

Hyreskostnad:

Hyreskostnaden är som tidigare 100 kr per dygn eller 50 kr för max 3 timmar.

Betala helst med Swish 123 602 0242

 

Pressmeddelanden

Lågenergilampor och brandfara
Källa: Elsäkerhetsverket 09/03/2010

Bränder orsakade av armaturer i hemmen sker då och då. Elsäkerhetsverkets erfarenhet är att en lågenergilampa av god kvalitet i en avpassad armatur är mindre brandfarlig än traditionella ljuskällor

Ett inslag i Rapport där man tände eld på ett kompaktlysrör (lågenergilampa utan eget drivsteg) har lett till att oroliga användare har vänt sig till oss om hur säkra lågenergilampor i allmänhet är.

Elsäkerhetsverket har under åren bevakat kompaktlysrör avseende säkerheten hos dem och provat ett antal utan att kunna påvisa allvarliga avvikelser. Elsäkerhetsverket har inte heller fått rapporter om att dessa skulle starta bränder i större utsträckning. Verket planerar fortsätta med provningar för att kontrollera att kompaktlysrör av alla modeller uppfyller de krav som ställs på dem avseende värmeutveckling och brandrisk.

I dagarna har det kommit rapporter om att just dessa kompaktlysrör kan orsaka bränder. Teorin för dessa bränder bygger på att eventuellt flamskyddsmedel i plasten avdunstar då värmeutvecklingen med åren ökar i ljuskällan och kan tända eld på omgivande material, t.ex. armaturen.

Gårdagens inslag i Rapport med ett kompaktlysrör visade att ett plastmaterial kan börja brinna om det upphettas med hjälp av en gaslåga. Slutsatserna av försöket är till stor del missvisande då den egentliga kärnfrågan är om kompaktlysrör kan sätta eld på sig själva och på så sätt starta en brand.

Då avvecklingen av traditionella glödlampor har påbörjats så har ett naturligt steg blivit att lågenergilampor av olika slag används allt mer i våra hem. Detta har också lett till att nya krav på säkerhet hos dem har uppmärksammats inom standardiseringen och vi kommer att få se en utveckling av detta inom standardiseringen under åren som kommer. Elsäkerhetsverket medverkar aktivt i detta viktiga arbete inom standardiseringen.

Elsäkerhetsverket kontrollerar årligen runt 6500 produkter avseende säkerhet, både brand och elchock, av dem som köps in för test av säkerhetskraven är runt 45 % lampor.

Ytterligare information finns på vår hemsida www.elsakerhetsverket.se

Kristinehamn den 9 mars 2010
Susanne Sundström
Inspektör Produktsäkerhet
0550-85142, 0702-699243

 

Faktaruta:

En lågenergilampa bygger på samma princip som ett lysrör, därav uttrycket kompaktlysrör”.

Den lampa man vanligtvis förknippar med glödlampans ersättare är en lågenergilampa med Edison sockel och som man kan använda i de flesta armaturer avsedda för glödlampor.

Det vi i Sverige kallar ”lågenergilampor” benämns med en internationell akronym så som CFL eller CFLi.

Det betyder ”Compact Fluorescent Light” respektive ”Compact Fluorescent Light Integrated”.

Den senare benämningen står för att lampan har ett integrerat drivsteg, i:et markerar att elektroniken som behövs för att styra lampan sitter ihop med lampan.

Varför moms på elskatten? April 2009

Villaägareföreningen försöker alltid att sätta sig in i villaägarnas situation och se vad man kan göra för att hjälpa dem. Kort sagt att visa hänsyn och omtanke.

Vi vill inte försöka föra villaägare bakom ljuset med att det går säkert att ändra.

Det var därför ganska naturligt att vi försökte höra efter varför det var moms på elskatten. Vi fick många förfrågningar förr i tiden.

För ett antal år sedan skrev vi därför till den dåvarande regeringen och ville ha besked om varför inte momsen kunde tagas bort på elskatten.

Som svar fick vi följande: ”Enligt de momsregler, som är gemensamma inom EU(det s k sjätte momsdirektivet, 77/388/EEG) och som Sverige följer görs inget undantag från principen att moms skall betalas på säljarens totala pris även om det i detta pris ingår t ex skatter, tullar eller avgifter. Moms tas därför ut på konsumentens totala elräkning där bl a elskatt ingår. Någon möjlighet för Sverige att avvika från gemensamma EG-regler finns inte.”

Utifall det skett någon ändring ringde vi upp Finansdepartementet den 9 april 2009. Vederbörande som svarade meddelade att någon ändring av momsreglerna inte skett.

Vi får ånyo många förfrågningar i detta ärende och kan därför till våra villaägare meddela att momsreglerna gäller fortfarande. Är det någon som säger något annat försöker denne föra en diskussion om något, som troligen aldrig händer.

Elbolagens rapporter om resultatet 2008 Källa: Di

Resultat före skatt. Miljarder kronor
Statkraft (Norge) 48.8 Omräknat från norska kronor=1.29 sek
Vattenfall 23.5 – ” – ” euro (1 euro = 11.55 sek)

 

UPOS – Utvecklingsprojekt för Privat och Offentlig Samverkan i Ludvika kommun

Scenario: Utgångspunkten är ett elavbrott som drabbar mellersta Sverige under 7 dygn med temperaturer som växlar mellan – 3 grader till – 10 grader C.

Detta innebär att en rad viktiga samhällsfunktioner drabbas av stor störning.

Bakgrunden är att Energimyndigheten tecknat ett avtal den 16 oktober 2006 att Ludvika kommun om att genomföra huvudstudien UPOS. Den slutrapporten skrevs 2007-06-30.

Styrel-UPOS, 2008, Ludvika kommun

Genomförda studier har påvisat behov av ändring i ellagen avseende styrning av elleveranser även på lokal nivå vid en bristsituation. En av dessa studier som visat samhällets sårbarhet är den som Ludvika kommun genomförde under åren 2006-2007(UPOS) åt Energimyndigheten.

Energimyndigheten vill att Ludvika kommun under 2008 skall prova den planeringsprocess, som redovisas i slutrapporten från Styrel-projektet, med deltagande av alla relevanta aktörer.

Scenario: Utgångspunkten är en elsituation där Svenska Kraftnät beslutat att elnätsföretagen ska koppla bort 20, 50 eller 70 procent av normalt behov i kommunen.

Förutom Ludvika kommun deltog i projektet även Smedjebacken- och Ljusnarsbergs kommuner.

Slutrapporten avlämnades till Energimyndigheten 2008-12-19.

Villaägareföreningen Ludvika-Smedjebackens ordinarie i referensgruppen Ingemar Johansson har inte kunnat deltaga i mötena. Ersättare: Ingemar Wahlström.