Målsättning

Ge medlemmarna en god service för en mycket låg medlemsavgift.

Stärka medlemmarnas ställning när tvister måste lösas i domstol.
 

Vid behov biträda medlemmen vid kontakter med kommunala eller olika myndigheters organ vid t ex byggnadsärenden, energiförsörjning, taxor av olika slag, snöröjning, gatukostnader m m.

Kontinuerligt genom artiklar och på annat sätt lämna en bred och saklig information inom villaägarens intresseområden.

Hjälpa medlemmen i byggnadstekniska frågor. Det kan t.ex. gälla byggfusk, mögel, fukt och radon.

Vår ålderstrappa inom medlemsföreningen är hög. Många säljer sin villa och flyttar till lägenhet eller försvinner från orten.

Det är tyvärr så att nya medlemmar oftast inte kommer självmant. Nej, vi måste kämpa och offra lite tid för att uppnå önskat resultat.

Det är här Ni som medlemmar kommer in. Om bara en 10-del av Er skaffar varsin medlem så ökar vårt medlemsantal med 500 medlemmar. Vårt närmaste mål är totalt över 5000 medlemmar med Er hjälp.

Vi delar också ut en liten premie för varje medlem som anskaffas.