Miljösektionen

Rapport från miljösektionen 2011-09-13

I vår föregående tidning berättade vi att vår skrivelse till Länsstyrelsen angående bristfälliga avloppsledningar i västra Grängesberg har givit resultat i form av ett omfattande undersökningsprogram som kommunen nu arbetar med. Några större konkreta åtgärder har dock ännu inte kommit till stånd. Prov som tagits under sommaren visar också att avloppsvatten fortfarande tidvis läcker ut i Grängesbergsviken. Enligt den senaste rapporten vi fått från Tekniska Kontoret har man dock nu börjat med att spola ren avloppsledningarna i de områden där man tidigare upptäckt att avloppsvatten bräddar över till dagvattnet. Vi får hoppas att arbetet ger ett positivt resultat och att samtliga avloppsledningar kommer att rensas!

Beträffande den framtida gruvdriften i Grängesberg kan nämnas att Grängesberg Iron fortfarande räknar med att gruvbrytningen skall vara igång igen år 2015. En grundlig förstudie är nu i det närmaste klar och enligt planerna kommer man också att söka alla tillstånd för verksamheten i början av nästa år. Ett stort antal konsulter har arbetat med förstudien och föreningen har också kontaktats av en av företagets miljökonsulter som fått grundlig information om föreningens arbete med Södra Hörken och den miljöförstörelse som den tidigare gruvindustrin har förorsakat. Vi har också betonat att vi alltsedan 1970 haft tillgång till sakkunnig hjälp från Willy Ripl, som sedan många år varit professor i limnologi i Berlin. Utan denna hjälp hade förmodligen sjön inte sett ut som den gör idag! Enligt uppgifter i pressen kommer resultatet av förstudien att presenteras för allmänheten. Man får då se om vår information har gett något positivt resultat!

Dricksvattnet i Grängesberg.

Den senaste tidens pressarticklar om att vattenprover tagna vid källan i Norra Hörken har visat sig innehålla små mängder av giftet dioxin i dricksvattnet i Grängesberg har föranlett föreningens miljösektion att införskaffa ytterliggare vetskap om det renvatten som distribueras från vattenverket i Grängesberg.

Vid vår kontakt med miljöchefen Göran Eriksson Ludvika kommun framkommer ”att vid de nya prover som tagits på både in- och utgående vatten vid vattenverket har dessa prover befunnits vara helt fria från dioxin samt att dricksvattnets goda kvalitet kan garanteras”.

Från Miljösektionens sida har även information inhämtats från både Länsstyrelsens Miljövårdsenhet i Örebro samt från driftchefen i Ljusnarsbergs kommun. Informationen har gällt avlopps- och dagvattenföringen i Silverhöjden Ljusnarsbergs Kommun.

Sjöarna Norra Hörken och Södra Hörken ligger helt nära varandra med en nivåskilnad på

2 meter till den lägre Norra Hörken. Sjöarna stod sedan början av 1900 talet i förbindelse med varandra via en grävd kanal och sluss i Silverhöjden. Kanalen som korsade Riksväg 50 och som gick genom f.d. sågverksområdet är sedan 1950 talet ersatt med en kulvert, samt att vattenföringen till Norra Hörken därmed upphörde. I och med anläggandet av Silverhöjdens avloppsreningsverk blev kulverten recipient för det renade avloppsvattnet från Silverhöjden och intilliggande Bastkärn samt även för förekommande dagvatten.

Kulverten utmynnar i Södra Hörken.

Av den information som erhållits från kommunen och länsstyrelsen framkommer att nämnda kulvert sedan en tid tillbaka rasat in och därmed stoppat upp vattenflödet till Södra Hörken.

Följden blev att vattenflödet inför ett åtgärdande lades om i en ledning till Norra Hörken.

Skadan är lokaliserad och för närvarande pågår provtagning av markbeskaffenheten inom vad som ur miljösynpunkt kan betraktas som ett känsligt område. Efter åtgärdande stänges den tillfälliga ledningen till Norra Hörken.

Villaägareföreningen Ludvika – Smedjebacken
Malvin Fröyseth

Grängesbergs Miljösektion

I den här artikeln skall vi i korthet belysa det otroligt effektiva arbete, som Villaägareföreningens Miljösektion uträttar. Eldsjälen inom sektionen är Arne Johansson med hjälp av ett flertal duktiga medhjälpare.

Fosforproblem
Den viktigaste verksamheten är saneringen av sjön Södra Hörken. Efter gruvnäringens miljösynder i form av enorma mängder fosfor i sjöns bottensediment. Risken finns att fosforn på nytt kan komma upp till ytan. Utvecklingen i sjön bevakas nu med prov 4 ggr/år under april, juni, augusti och oktober.

För att få ytterliggare information och klarhet i problemet med sjön har föreningen också tagit kontakt med professor Wilhelm Ripl, som är verksam i limnologi vid Technische Universitet, Berlin. Ripl har förut varit till ovärdelig hjälp i kampen om att rädda sjön Södra Hörken.

Slåtter i vattennivå
För över 30 år sedan anskaffades en slåttermaskin byggd på pontoner. Vass och vattenväxter kan klippas ned till ett djup på c:a 1.5 meter. Maskinen är en systermaskin till en vassklippare, som använts i Centralamerika där Tanganyikasjön fick en nödvändig uppsnyggning.

Vattenslåttermaskinen är en specialkonstruktion, som framtagits av Lunds Universitet för sjörestaureringar. Med hjälp av en Volksvagenmotor, ett par pontoner och lite traktorskrot var vassklipparen färdig för aktiv tjänst.

Slåtter på land har väl de flesta människor upplevt medan slåtter i vattennivå är få förunnat. Slåttermaskinen har tjänstgjort under en följd av år i Grängesberg med omnejd och med ett utmärkt resultat. I Ludvika har en uppsnyggning av en av stadstjärnarna i centrum – Kasttjärn utförts.

Då Kasttjärn är en fågelsjö med änder, skrattmåsar, rörhöna och vattentrall måste fågel- och naturvårdsvärden balanseras mot stadsinnevånarnas önskan att se en öppen och trevlig tjärn.

På en dag klipptes 10 ton vattenväxter bort och frilades c:a 2000 kvadratmeter vattenyta. Det måste anses vara ett gott dagsverke, som villaägareföreningens experter på vattenslåtter Rolf Andersson och Malvin Fröyseth utförde.

Vattenslåttermaskinen, som varit i bruk sedan 1974 har verksamt bidragit till saneringen av Södra Hörken. Med maskinens hjälp har under en följd av år stora mängder vass och övriga vattenväxter klippts och tagits upp ur sjön.

Lunds Universitet använder vår tidning
Hösten 2003 noterade Miljösektionen inom Villaägareföreningen en ny framgång då Limnologiska avdelningen vid Lunds Universitet informerade om att i sina vattenvårdskurser de skulle använda vår informationstidning nov-dec 2003 som demonstrationsmateriel.

Uthyrningsverksamhet
Inom sektionens verksamhetsområde finns även uthyrning av släpkärra och vedklyv. Uthyrningen ger ett icke föraktfullt ekonomiskt tillskott för sektionens verksamhet och ombesörjes av Erling Wikström.

Ingemar Johansson